“ฟ้าประทานฟาร์ม” ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน สู่แรงบันดาลใจ
ที่ทำให้สิ่งมากมายเกิดขึ้น ณ วังน้ำเขียว คุณลักขณา นะวิโรจน์ เป็นผู้ริเริ่มแนวคิด
การทำการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ โดยมีดร.อนันต์ดาโลดมนายกสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาเห็นพ้องกันว่า ควรจัดทำเป็นโครงการนำร่องและ
ทดลองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กิจกรรมทางการเกษตรของ
เกษตรกรผู้สนใจแบบไม่ผิดพลาดโดยดำเนินการ ในรูปแบบของ“ศูนย์เรียนรู้”
     สำหรับชื่อ “ฟ้าประทาน” เป็นชื่อที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจของไทย ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของ
คุณลักขณา นะวิโรจน์ เป็นผู้ตั้งให้ หลังจากที่ท่านได้มาเยี่ยมชม และได้สัมผัส
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับพื้นที่แห่งนี้ เปรียบดัง“ฟ้าประทาน” มาให้ และนี่คือ
ที่มาของ “ฟ้าประทาน ฟาร์ม” ที่ยังมีเรื่องราวที่ “ฟ้าประทาน” ให้มาอีกมากมาย
     “ฟ้าประทาน ฟาร์ม” ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนทำให้บุคคล
หลายสถานะ หลายอาชีพ ได้มีโอกาสแสดงถึงศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ มาอยู่ร่วมกัน ทำงานด้วยความรัก ความสามัคคี มีความมุ่งมั่น
ขยัน อดทน ที่สำคัญ “โครงการฟ้าประทาน” ได้สอนให้พวกเราได้เรียนรู้ด้านการ
บริหารจัดการจากประสบการณ์ ทั้งข้อดี และข้อผิดพลาด อันจะเป็นประโยชน์แก่
ผู้ที่เข้ามาศึกษาโดยเฉพาะพี่น้อง เกษตรกรที่จะนำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างเป็นอาชีพ
ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
วังน้ำเขียว  /  ฟลอร่า พาร์ค  /  สวนกุหลาบ  /  สวนองุ่น /   ผักสลัดออแกนิค

Copyright © 2015 Flora Park                                                                                                More Infomation : 098-812-8851 , 081-372-8851