Grape

อำเภอวังนํ้าเขียว มีสภาพภูมิประเทศล้อมรอบด้วยภูเขาสูงเกือบทุกด้าน บริเวณภายในที่ถูกล้อมรบด้วยภูเขาสูงจะเป็นเนิเขาใหญ่น้อยสลับกับพื้นที่ลาดชัน เป็นลอนคลื่นสลับกันตลอดทั้งพื้นที่ในรูปกระทะควํ่า โดยมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 300 - 700 เมตร ทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีอากาศที่เย็นสบายเกือบทั้งปีมีฝนตกชุกหลังฝนตก ในตอนเช้าและตอนเย็นจะปกคลุมด้วยหมอกกระจายไปทั่วพื้นที่ทำให้เกิดความสวยงามอันเป็นที่มาของคำขวัญที่พวกเราได้ร้อยเรียงเพื่อบ่งบอกความเป็นวังนํ้าเขียวที่รายล้อมด้วยขุนเขาไว้ว่า “วังนํ้าเขียว  ดินแดนแห่งสายนํ้า สายลม แสงแดด ทะเลหมอก ขอบฟ้ากว้าง”
ลักษณะภูมิอากาศและปริมาณนํ้าฝน   อำเภอวังนํ้าเขียว มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น ปกคลุมไปด้วยทะเลหมอกอันสวยงาม รวมทั้งมีฝนตกชุกโดยมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,000 - 1,300 มิลลิเมตรต่อปีอุณหภูมิในฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉลี่ย 16 - 25 องศาเซลเซียสส่วนฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียสด้วยสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ เช่นนี้ ทำให้อำเภอ วังน้ำเขียว สามารถที่จะปลูกพืชผลได้เกือบทุกชนิด ทั้งพืชผลเมืองร้อน เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ผล พืชผัก เพาะเห็ด ยางพารา ฯลฯ และสำหรับพืชผลเมืองหนาวก็สามารถปลูกได้ดีเช่นเดียวกัน เช่น องุ่น พืชผักเมืองหนาว ไม้ดอกเมืองหนาว โดยเฉพาะพืชผักและไม้ดอกเมืองหนาวจะสามารถปลูกได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพ รสชาติ สีสัน
สำหรับการปลูกองุ่นอำเภอวังน้ำเขียว พบว่ามีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย มีการปลูกทั้งเพื่อบริโภคสด (Table Grape) และองุ่นเพื่อการทำไวน์ (Winery grape) ปัจจุบันองุ่นที่ปลูกเพื่อการบริโภคสด พันธุ์ที่นิยมกันมาก คือ องุ่นไร้เมล็ด (Black Opal) ซึ่งมีแห่งผลิตเกือบทุกตำบลของอำเภอวังนำเขียว และที่ตำบลวังหมี ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง ซึ่งเป็นที่นิยมและมีตลาดจำหน่ายตลอดทั้งปี “ฟ้าประทาน ฟาร์ม” ได้เริ่มปลูกองุ่นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 600 ต้น ในพื้นที่ 3 ไร่ ภายใต้การบริหารจัดการของคุณลุงอุดร โทปัญญา (ชาวสวนองุ่นขั้นเทพ) ปรากฏว่าได้รับความสำเร็จ เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 และตัดครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ซึ่งได้ ทั้งปริมาณและคุณภาพตามที่ต้องการของตลาด
Grape-Ozone_06s
     ในปี 2556 “ฟ้าประทาน ฟาร์ม” จึงได้ขยายพื้นที่ปลูกองุ่นอีก 40 ไร่ นอกจากการปลูกพันธุ์แบล็คโอปอลแล้ว ยังได้ทดลองปลูกองุ่นไร้เมล็ด อีก 4 สายพันธุ์ คือ แบล็คโอปอลกลายพันธุ์, รูสเพิอเรส, แดงเล็บมือนาง และแบล็คบิวตี้ และปลูกองุ่นมีเมล็ด อีก 4 สายพันธุ์ คือ คารีนันท์, ไวท์มะละกา,ป๊อกดำ และพันธุ์ลิ้นจี่ (LG) เพื่อเป็นการเปรียบเทียบว่า นอกจากสายพันธุ์ Black Opal แล้วยังมีองุ่นพันธุ์ใดอีกที่เหมาะสมกับศักยภาพของอำเภอวังน้ำเขียว ที่จะให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อเป็นการค้าที่จะขยายผลต่อไปในอนาคต โดยมีการปลูกในโรงเรือนขนาด 6x20 เมตร 13 โรง ที่เหลือปลูกในระบบนอกโรงเรือน (Open Air) และยังทำการทดลองปลูกองุ่นอินทรีย์ในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ซึ่งจะเก็บเกี่ยวในเดือน ธันวาคม 2556 โดยได้รับการดูแลจาก คุณอุดร โทปัญญา (ลุงดอน) เกษตรกรผุ้มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกองุ่น ผลผลิตที่ได้นอกจากจะจำหน่ายเพื่อการบริโภคสดแล้ว “ฟ้าประทาน ฟาร์ม” ได้นำผลผลิตองุ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นสินค้า OTOP ของอำเภอ วังน้ำเขียวหลากหลายชนิด เช่น น้ำองุ่นสด 100% น้ำองุ่นสกัดเข้มข้น ท๊อปปิ้งองุ่น แยมองุ่น องุ่นกวน เยลลี่องุ่น ซอสองุ่น องุ่นพับเคลือบชอคโกแลต องุ่นพับ เวเฟอร์ รสองุ่น แซนวิชบิสกิตองุ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างองุ่น จากที่ราบสูงวังน้ำเขียว (WNK PLATEAU) ให้อยู่ใน ความทรงจำ สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวอำเภอ วังน้ำเขียวอย่างยั่งยืนสืบไป

gr_03

gr_05 gr_06 gr_07 gr_08วังน้ำเขียว  /  ฟลอร่า พาร์ค  /  สวนกุหลาบ  /  สวนองุ่น /   ผักสลัดออแกนิค

Copyright © 2015 Flora Park                                                                                                More Infomation : 098-812-8851 , 081-372-8851