rubber
     สร้างแปลงยางพาราพันธ์ุดี ในพื้นที่ 6 ไร่ โดยใช้ยางพารา พันธ์ุ RRIM 600 จากศูนย์วิจัยยาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการปลูกเมือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 และปลูกยางพารา เพื่อเป็นแปลงกรีด
จำนวน 70 ไร่ เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
การปลูกยางในประเทศไทยไม่มีการบันทึกเป็นหลักฐานที่แน่นอน แต่คาดว่าน่าจะเริ่มมีการปลูกในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2442-2444 ซึ่งพระยารัษฏานุประดิษฐ์ มหิศรภักดีหรือ คอซิมบี ณ ระนอง เจ้าเมืองตรังในขณะนั้นได้นำเมล็ดยางพารามาปลูกที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นครั้งแรก ซึ่งชาวบ้านเรียกต้นยางชุดแรกนี้ว่า "ต้นยางเทศา"และต่อมาได้มีการขยายพันธ์ยางมาปลูกในบริเวณจังหวัดตรัง และนราธิวาส ใน ปี พ.ศ. 2454 ได้มีการนำ พันธ์ุยางมาปลูกในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยหลวงราชไมตรี หรือ ปูม ปุณศรี เป็นผู้นำพันธ์ุยางมาปลูก
และในปี 2532 - 2537 ได้มีโครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราเพื่อกระจายรายได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 200,000 ไร่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรและในปี 2547-2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการโครงการปลูกยางพารา 1 ล้านไร่ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การปลูกยางพาราจึงได้กระจายไปทุกภูมิภาค รวมทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกในประเทศไทย ปัจจุบันยางพาราจึงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และมีการส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีมูลค่าการส่งออกทั้งในรูปยางแผ่น ยางแท่ง น้ำ ยางข้น และผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยาง มีมูลค่าถึง 670,000 ล้านบาท ในปี 2554 ปัจจุบันโครงการยางพาราของ “ฟ้าประทาน ฟาร์ม” ได้มีพันธ์ุยางพารา RRIM 600 ออกจำหน่ายให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจในอำเภอวังน้ำเขียวแล้ว
rubber_06


วังน้ำเขียว  /  ฟลอร่า พาร์ค  /  สวนกุหลาบ  /  สวนองุ่น /   ผักสลัดออแกนิค

Copyright © 2015 Flora Park                                                                                                More Infomation : 098-812-8851 , 081-372-8851