anigif01

          อำเภอวังนํ้าเขียว มีสภาพภูมิประเทศล้อมรอบด้วยภูเขาสูงเกือบทุกด้าน บริเวณภายในที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูง จะเป็นเนินเขาใหญ่น้อยสลับกับพื้นที่ลาดชัน เป็นลอนคลื่นสลับกันตลอดทั้งพื้นที่ในรูปกระทะควํ่า โดยมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 300 – 700 เมตร ทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีอากาศที่เย็นสบายเกือบ ทั้งปีมีฝนตกชุกหลังฝนตก ในตอนเช้าและตอนเย็นจะปกคลุมด้วยหมอกกระจายไปทั่วพื้นที่ทำให้เกิดความสวยงาม อันเป็นที่มาของคำขวัญที่พวกเราได้ร้อยเรียงเพื่อบ่งบอกความเป็นวังนํ้าเขียว ที่รายล้อมด้วยขุนเขาไว้ว่า “วังนํ้าเขียว ดินแดนแห่งสายนํ้า สายลม แสงแดด ทะเลหมอก ขอบฟ้ากว้าง” ลักษณะภูมิอากาศและปริมาณนํ้าฝน
         อำเภอวังนํ้าเขียว มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น ปกคลุมไปด้วยทะเล หมอกอันสวยงาม รวมทั้งมีฝนตกชุกโดยมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,000 – 1,300 มิลลิเมตรต่อปีอุณหภูมิในฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉลี่ย 16 – 25 องศาเซลเซียสส่วนฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส
          สภาพพื้นที่และภูมิอากาศเช่นนี้ ทำให้อำเภอวังนํ้าเขียว สามารถที่จะปลูกพืชผลได้เกือบทุกชนิด ทั้งพืชผลเมืองร้อน เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ไม้ผล พืชผัก เพาะเห็ด ยางพารา ฯลฯ และสำหรับพืชผลเมืองหนาวก็สามารถปลูกได้ดีเช่นเดียวกัน เช่น องุ่น พืชผักเมืองหนาว ไม้ดอกเมืองหนาว โดยเฉพาะพืชผักและไม้ดอกเมืองหนาว จะสามารถปลูกได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพ รสชาติสีสัน
กำเนิดของผักวังนํ้าเขียว Veggie Ozone
ด้วยลักษณะพื้นที่และภูมิอากาศเหมาะสำหรับการปลูกผักเมืองหนาวได้ตลอดทั้งปี อาทิ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคลอรัล บัตเตอร์เฮด ผักคอส ผักกาดแก้ว รวมทั้งฟักแม้ว โดยจะมีคุณภาพ รสชาติ ไม่แพ้ผักที่ปลูกจากเมืองเหนือ หรือนำเข้าจากต่างประเทศ “ฟ้าประทาน ฟาร์ม” ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการปลูกผักดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า “Veggie Ozone” โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพผสมนมสดในการดูแล เพื่อส่งจำหน่ายในตลาดคุณภาพที่ต้องการผักที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี โดยได้รับการรับรองการผลิตตามหลักเกณฑ์ของGAPและพัฒนาไปจนถึงการผลิตผักอินทรีย์
ข้อปฏิบัติของ Veggie Ozone
ลักษณะการปลูกผัก Veggie Ozone มีแนวทางดังต่อไปนี้
1. ผักของVeggieOzone จะเน้นการปลูกผักสลัด กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคลอรัล บัตเตอร์เฮด ผักคอส ผักกาดแก้วเพราะเหมาะสมกับ
พื้นที่และภูมิอากาศของอำเภอวังนํ้าเขียว และผักพื้นเมืองที่มีตลาด และสามารถปลูกได้ดีที่อำเภอวังนํ้าเขียว
2. แหล่งเมล็ดพันธุ์ จะคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ เช่น เมล็ดพันธุ์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่าน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักไร้สาร หรือเมล็ดพันธุ์จากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการรับรองจากกรมวิชา การเกษตร
3. ปัจจัยการผลิต จะใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพ สารปรับปรุงดินจากกรมพัฒนาที่ดิน การกำจัดศัตรูพืช จะสารสกัดชีวภาพ
4. การเพาะเมล็ดพันธุ์ จะเพาะในโรงเพาะของศูนย์เรียนรู้ฟ้าประทาน โดยใช้วัสดุเพาะที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยและย้ายลงแปลงปลูกตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งแปลงปลูกนั้น จะมีทั้งแปลงปลูกที่อยู่ในโรงเรือน และนอกโรงเรือน ที่มีระบบการหมุนเวียนแปลงปลูก ตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคแมลงศัตรูผัก ตั้งแต่การพักดิน การเตรียมดิน การปรับปรุงสภาพดินการให้ปุ๋ยการกำจัดโรคแมลงศัตรู ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผักในระยะเวลาที่เหมาะสมตามปฏิทินที่กำหนดไว้
5. ผักที่ตัดตามอายุจะถูกส่งมาที่ห้องตัดแต่งและบรรจุ (Packing House) ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับแหล่งปลูก โดยจะตัดแต่งผักที่ ไม่มีคุณภาพออกไป ซึ่งเศษผักเหล่านี้จะนำไปทำเป็นปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพ ส่วนผักที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานจะถูกบรรจุใน บรรจุภัณฑ์ซึ่งติดสติ๊กเกอร์ “Veggie Ozone” ส่งไปจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานครและบางส่วนจะจัดส่งให้แก่ลูกค้าในอำเภอวังนํ้าเขียว เช่น รีสอร์ท ห้องอาหาร ที่จะสั่งเป็นครั้งคราว หรือจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มา
6. สำหรับผักที่ได้ส่งเข้าไปที่กรุงเทพมหานคร จะมีรถห้องเย็นมารับตามวันเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้มีความมั่นใจว่า ผักที่ส่งไปนั้นจะมีคุณภาพสดเสมอ เหมือนกับออกจากแหล่งที่ปลูกใหม่ๆ
7. นอกจากจะจำหน่ายผักที่ผลิตออกมาแล้ว ศูนย์เรียนรู้ฟ้าประทานเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่เป็นแหล่งผลิตผัก Veggie Ozone “ศูนย์เรียนรู้นี้ยังเป็นแหล่งถ่ายทอดวิชาการในการปลูกผักไร้สาร ผักอินทรีย์ รวมทั้งจำหน่ายต้นกล้าให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจที่จะนำไปพัฒนาการผลิตของตนเองต่อไปด้วย
จุดเด่นของ “Veggie Ozone” เป็นเครื่องหมายของผักที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
ที่ได้รับการรับรอง GAP และการผลิตผักอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร
ซึ่งเป็นหลักประกันที่โครงการศูนย์เรียนรู้ฟ้าประทาน เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่ยืน
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ Veggie Ozoneจากอำเภอวังนํ้าเขียว
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างยั่งยืนสืบไป

anigif01

          เมล็ดพันธ์แรกที่ได้ปลูกลงในพื้นที่สีเขียวของฟ้าประธานเป็นครั้งแรกในวันที่ 22 เมษายน 2556 เรามีแนวคิดที่จะสร้างสวนผักคุณภาพ โดยใช้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) การจัดการพืชสวนอย่างมีมาตราฐานและประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน เราปลูกผักอยู่ 4 ชนิด ได้แก่ ผักกาดแก้ว ผักกวางตุ้งไต้หวัน ผักกาดหอม และกุ้ยช่าย  ทีมผู้บริหารของเราเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการปลูกผักกว่า 30 ปี และเราจะมุ่งมั่นในการพัฒนาการการทำสวนผัก  เราทำการจัดส่งผักสดใหม่ทุกวันไม่ว่าฝนตกหรือแดดออกในปริมาณวันละ 1,500 – 2,000 กิโลกรัมต่อวัน ให้กับลูกค้าของเรา

วังน้ำเขียว  /  ฟลอร่า พาร์ค  /  สวนกุหลาบ  /  สวนองุ่น /   ผักสลัดออแกนิค

Copyright © 2015 Flora Park                                                                                                More Infomation : 098-812-8851 , 081-372-8851